Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Štvrtok, 18. Január 2018

Dnes má meniny
Bohdana
Zajtra má meniny
Drahomíra
Počasie

Separovaný zber v Tepličke nad Váhom

Vážení občania, predkladáme Vám niekoľko informácií o separovanom zbere a odvoze komunálneho odpadu (KO) v Tepličke nad Váhom touto formou. Našim cieľom je zvýšiť Vašu informovanosť, ozrejmiť a vysvetliť otázky, ktoré sa vysvetľujú a zároveň Vás požiadať o Vaše pripomienky, názory, námety na zdokonalenie zberu, separovania a odvozu KO.

 

 

Prečo vôbec separovaný zber?

Zo Zákona 223/2001 Zb.o odpadoch vyplývajú povinnosti všetkých zainteresovaných pri nakladaní s odpadmi.

 

Predchádzanie vniku odpadu:

Priemerný občan Slovenska ročne vyprodukuje približne 290kg komunálneho odpadu.Hmotnostné zloženie odpadovej nádoby:

45% -biologický odpad-využiteľný kompostovaním

20% - papier-dobre recyklovateľný

12% -sklo- dobre recyklovateľné

7% plasty-recyklovateľné v obmedzenej miere

4% kovy- dobre recyklovateľné

3% drevo,koža,guma- recyklovateľné v obmedzenej miere

1% nebezpečný odpad- recyklovateľný v obmedzenej miere

 

Podľa § 18, odsek 3, písmeno (m) zákona o odpadoch je zakázané s účinnosťou od 1. 1. 2006 zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad by sa mal jednoznačne zhodnocovať, a to kompostovaním.

 

Domáce kompostovanie biologických odpadov zo záhrad a zelene z pozemkov , ak sú súčasťou komunálnych odpadov (pokosená tráva, konáre po orezávke stromov , kríkov, lístie, piliny, seno)- občania kompostujú na svojich pozemkoch .

Výsledkom domového kompostovania je tzv.domáci kompost, aplikovaný na vlastný pozemok, ktorý nie je predmetom predaja.

Na spracovanie-úpravu orezaných stromov, kríkov Obec poskytne za odplatu občanom možnosť použiť drtičku. Spôsob a cena je upravená v dodatku k tomuto VZN vždy k 1.1. na celý kalendárny rok.

 

Medzi suchý, recyklovateľný odpad patrí:

Sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované obaly TETRAPACK, liečivá, pneumatiky, elektroodpad...

Prostriedky na dosiahnutie želaného efektu sú rôzne. Na peňaženky občanov má najväčší vplyv výška poplatku za „ smeti“. Stačí si uvedomiť, že v roku 2005 je v porovnaní s rokom 2004 cena za uloženie odpadu na skládke o 32% vyššia.

V roku 2008 to bude už 10-násobok ceny!

Obec Teplička nad Váhom zvolila taký spôsob naplnenia zákonných rámcov, ktorý by finančne nezaťažil občanov a ponechala výšku poplatku na rok 2005 na úrovni poplatku za smeti 6-12/2004.

Nič však nie je zadarmo – toto predpokladá určitú disciplínu a uvedomelosť zo strany obyvateľov. V roku 2004 sme začali separovať plasty – PET flaše a sklo, autobatérie, pneumatiky, elektoniku a bielu techniku.

 

 

 

Ako separovať?

Rodinné domy a bytové domy

 

PLASTOVÉ FĽAŠE (PET fľaše) – do modrého vreca: priesvitné, zelené a modré fľaše od mineráliek a malinoviek, môže byť na nich etiketa, netreba ju odstraňovať,tvrdený plast,čisté plastové obaly z čistiacich prípravkov používaných v kuchyni a kúpeľni.

Nepatria sem:olejmi,chemikáliami znečistené PET fľaše,kelímky z jogurtov,plasty s obsahom kovu,mikroténové vrecká,kelímky z masiel,polystyrén.

Miesto zberu:obyvateľ vyloží plastové vrece pred dom 1.utorok v mesiaci

 

SKLO- do čierneho plastového vreca: obalové sklo(fľaše ) z nápojov, minerálnych vôd farebné aj biele ,tabuľkové sklo (okná) bez drôtov , sklenené črepy z pohárov,kuchynských nádob.

Nepatria sem: sklo s obsahom kovov,porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, žiarovky, žiarivky, sklenené obaly znečistené chemikáliami, olejmi, obrazovky z televízorov, monitory počítačov...

Miesto zberu:obyvateľ vyloží plastové vrece pred dom 2.utorok v mesiaci

 

TETRAPAKOVÉ OBALY – t. j. krabice od mlieka, džúsov a vína. Krabice musia byť vypláchnuté, rozrezané a vystreté.

Miesto zberu: Zbierame ich do igelitových tašiek. Ich zber prebieha v základných školách. Ak nemáte školopovinné dieťa, môžete ich dať deťom, ktoré ich zanesú do školy.

 

LIEČIVÁ( iné ako cytototxycké a cytostatické)

Miesto zberu: v priebehu celého roka uložia do vyhradenej označenej zbernej nádoby v Lekárni v priestore Domu služieb na Fatranskej ulici 620/80v v Tepličke nad Váhom.

 

PAPIER A LEPENKA

Miesto zberu: odovzdajú občania 2xročne výkupcovi priamo pred svojim domom v termíne vyhlásenom miestnym rozhlasom.

 

BATÉRIE,MONOČLÁNKY A AUTOMOBILOVÉ AKUMULÁTORY-

Miesto zberu: občania donesú 2x do roka po vyhlásení miestnym rozhlasom pred budovu Obecného úradu v Tepličke nad Váhom

 

PNEUMATIKY A ELEKTRONIKA -veľké domáce spotrebiče,malé domáce spotrebiče,informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,spotrebná elektronika, svetelné zdroje-žiarivky a žiarovky, elektrické a elektronické nástroje,hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely,zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov),prístroje na monitorovanie a kontrolu,predajné automaty.

Miesto zberu: zber pneumatík a elektroniky v horeuvedenom členení minim.2x do roka občania pripravia priamo pred svojim domom v termíne 17.3.2007 a 22.9.2007

 

KOVOVÝ ŠROT

Miesto zberu: Výkup zabezpečujú Zberné suroviny na Poľnohospodárskej ul. v Tepličke nad Váhom priebežne.

 

SEPAROVANÝ ZBER ODPADOV Z CINTORÍNA- Pred každým zo štyroch východov občania vytriedia odpad na sklo, biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre, živé kvety a živé vence) a zmesový komunálny odpad do označených 100 l Kuka nádob.

Vývoz separovaných nádob podľa potreby-min. 2 x mesačne

 

OBJEMNÝ ODPAD VYŠŠIE NEUVEDENÝ-odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu bude obec zabezpečovať 2x ročne veľkokapacitnými kontajnermi po predchádzajúcich separovaných zberoch. Kontajnery budú umiestnené v priebehu marca-apríla a septembra-októbra na týchto miestach :

- Na Skotni,

- Pri kaštieli v blízkosti firmy Datatherm,

- Pri pošte

- Na záhumní

- Na nám. M.R. Štefánika

v termíne vyhlásenom miestnym rozhlasom v priebehu mesiaca marec-máj a september-november.

 

STAVEBNÝ ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD ( z prestavby, rekonštrukcie a výstavby) - odvoz a zneškodnenie stavebného a drobného stavebného odpadu je povinný občan zabezpečiť na vlastné náklady.

 

PRIESTUPKU sa dopustí ten, kto

poruší tieto povinnosti podľa § 39 odseku 5, písmena c) zákona o odpadoch - povinnosť ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci - ide o priestupok podľa § 80, odsek 1 písmeno b) zákona o odpadoch, za ktorý ukladá pokutu obec vo výške do 5 000 Sk.

 

Veríme, že spoločným úsilím a zodpovednosťou k nášmu životnému prostrediu dosiahneme skvalitnenie prostredia v našej obci ako aj čo najmenší finančný dopad na platby za komunálny odpad v každej domácnosti.