Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Piatok, 19. Január 2018

Dnes má meniny
Drahomíra
Zajtra má meniny
Dalibor
Počasie

Reakcia na článok „Skončí splaškový spor na súde?“

Dňa 19.01. 2010 regionálne spravodajstvo Žilinský večerník uverejnil článok pod názvom „ Skončí splaškový spor na súde?“

Výpovede v článku spracovala p. Mlejnekova. Keďže s článkom sa oboznámila široká verejnosť, nie je nám ľahostajné, aby sme nereagovali na výpovede riaditeľky Domu sociálnych služieb Straník (DSS Straník) Ing. Ďurišovej a hovorkyne ŽSK p. Muchovej. Ich tvrdenia nie sú relevantné. Informácie, ktoré získali od zodpovedných pracovníkov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa rozchádzajú so skutočnosťou, sú len zámienkou ako sa zbaviť zodpovednosti za 40 ročné nezodpovedné ničenie prírody a zamorovania prostredia.

 

V záujme očistenia dobrého mena predstaviteľov obce, starostu a poslancov ako aj ich rozhodnutí nám nedá, aby s me nereagovali a veci nedali na správnu mieru. Čitateľ si môže veci ujasniť a urobiť si úsudok.

Postupne ako je článok spracovaný sa vyjadríme k jednotlivým myšlienkam:

 

 Citát č. 1:

Ing. Iveta Ďurišová, riaditeľka DSS Straník tvrdí, že v  roku 1995 bol

dobudovaný celý kanalizačný zberač a ich zriaďovateľ do neho investoval 5

miliónov korún. Zberač bol dobudovaný, ale celé roky stál a už nebol v stave,

aby sa mohli napojiť.

 

Naša reakcia:

 Ak takéto tvrdenie je pravdivé, treba to dokladovať celkovou fakturáciou za vybudované dielo, predložiť projekt skutočného prevedenia, geometrické zameranie a zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Obec disponuje dôkazmi preinvestovaných celkových nákladov a na CD je spracovaný celkový technický stav prípojky k 1.1.2009. S týmto tvrdením nesúhlasíme.

 

Citát č. 2:

Ing. Ďurišová, k návrhu obce na sprevádzkovanie kanalizačnej prípojky:

Takéto riešenie bolo drahé. Chceli sme radšej vybudovať Čističku odpadových

vôd (ČOV- ku), ale OZ nám to zamietlo.

 

Naša reakcia:

 Sú len dva údaje: výstavba ČOV-ky mala stáť zhruba 170 000 euro

sprevádzkovanie kanalizačnej prípojky 98 000 euro

 

Citát č. 3:

P. Muchová, ŽSK navrhol vybudovanie ČOV a neskôr projekt

vnútroareáloveho napojenia na kanalizačný zberač. Obec však zamietla obe,

pričom tlačí kraj do obecného kanalizačného zberača.

 

Naša reakcia:

 Obec v  roku 1991 dala spracovať kompletnú projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie celého katastra, t. j. aj DSS Straník. Dnes je splašková kanalizácia dobudovaná, obec nevidí žiadny problém odkanalizovania DSS Straník. Každá nehnuteľnosť v obci má možnosť sa napojiť na splaškovú kanalizáciu, aj DSS Straník. Kanalizačná prípojka je majetkom vlastníka nehnuteľností a musí si ju zriadiť na vlastné náklady. O tomto pojednáva aj Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce.

Vo výnimočných prípadoch je možné nainštalovať ČOV- ku, ale musia byť dodržané

prísne podmienky na prevádzkovanie. V prípade DSS Straník je to veľmi obtiažné

a nákladné, nakoľko v blízkosti sa nenachádza žiadny recipient. Najbližší recipient je vzdialený až 2000 m. Obec nemôže súhlasiť, aby tieto odpadové vody z ČOV- ky boli vypúšťané voľne do prírody. Neodstránili by sme jestvujúce močariny, ktoré sú spôsobené súčasným stavom, príroda by bola naďalej znehodnotená, a naďalej by bol predpoklad výskytu nákazy a epidémie. Majiteľom by sa zamedzil prístup na vlastné pozemky. Spracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky budúce počíta s odkanalizovaním splaškových vôd v celom katastrálnom území - splaškovou kanalizáciou.

OZ nemá právo zasahovať do prenesených kompetencií ako je stavebný úrad, majú

len odporúčací charakter. Stavebný úrad je povinný sa riadiť platnými zákonmi a nariadeniami platnými v SR. Z tohto dôvodu je to v plnej kompetencii stavebného úradu. Obec nemá záujem tlačiť ŽSK do financovania obecnej kanalizácie, ale má záujem, aby DSS Straník bol odkanalizovaný.

 

Citát č. 4:

Pani Muchová hovorí, že problém odkanalizovania DSS Straník má dlhú

históriu a obec Teplička nad Váhom sa ním nezaoberala, až dovtedy, kým

ŽSK neprišiel s alternatívami jeho riešenia.

Na námietku starostu, že kataster obce je v ochrannom pásme a ČOV- ka by

znamenala porušenie zákona o ochrane životného prostredia. Nie je pravdou,

že vybudovanie ČOV-ky bolo porušením zákona o životnom prostredí.

Vypracovaný projekt na ČOV - k bol s mikrofiltráciou a bol konzultovaný

s Obvodným úradom životného prostredia v Žiline tak, aby spĺňal platnú

legislatívu. Jediný účastník stavebného konania - obec Teplička nad Váhom

nedal súhlasné stanovisko k vybudovaniu ČOV - ky. ŽSK tak nemohol

vybudovaním ČOV vyriešiť dlhodobý problém odkanalizovania DSS Straník.

Pritom by podľa ŽSK bola pre DSS Straník prevádzka ČOV lacnejšia ako

platba za vypúšťanie splaškov.

 

  Citát č. 5:

Pani Muchová hovorí, že obec takéto riešenie zablokovala s argumentáciou, že

finančné prostriedky, ktoré boli zastupiteľstvom ŽSK schválené na vybudovanie

ČOV, chce obec na opravu a sprevádzkovanie kanalizačného zberača.


  Naša reakcia:

 Kategoricky odmietame, že obec sa nezaoberala  problémom odkanalizovania DSS Straník. Ako sme uviedli v úvode, od roku 1991 obec sústavne tlačí na zriaďovateľa o  zjednanie nápravy. To bol dôvod prečo obec riešila komplexne v  celom  katastri odkanalizovanie splaškovými vodami. Že kanalizačný zberač nebol úplne dokončený a DSS Straník nebolo možné napojiť na splaškovú kanalizáciu, za to nie je vinná obec. Pre nedostatok finančných prostriedkov, ktoré pretrvávajú už od roku 1991 sa podarilo kanalizáciu dokončiť v roku 2006. Dňa 06.03. 2007 obec vyrozumela DSS Straník, aby na kanalizačnej prípojke pokračovali a DSS Straník mohol byť ešte v roku 2007 napojený na splaškovú kanalizáciu ( viď. list zo dňa 06.03. 2007 – príloha č. 1). Čo potvrdzuje aj list ŽSK zo dňa 25.03. 2008 , kde priznávajú, že v roku 2007 bol DSS Straník upozornený, že sa môže napojiť na splaškovú kanalizáciu (viď. príloha č. 2). Ďalším listom zo dňa 11.08. 2008 pod značkou OÚ/2239/2008 obec doporučovala zriaďovateľovi predložiť návrh na odkanalizovanie DSS Straník, aby bolo zvolané stretnutie za účasti DSS Straník, SEVAK Žilina, Obvodného úradu Žilina a obce Teplička nad Váhom (príloha č. 3). Takéto stretnutie sa neuskutočnilo.

Dňa 29.10. 2008 obec obdržala žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o výstavbu ČOV- ky. S takýmto rozhodnutím obec vyjadrila počudovanie nad zmenou likvidácie splaškových vôd. Predložený projekt neobsahoval prílohy, v ktorých by sa účastníci konania vyjadrovali k uvažovanej novej investícií. Projekt neriešil odvádzanie prečistených vôd. Nebol doložený súhlas od majiteľa pozemku, na ktorý by sa odvádzali prečistené vody. Z týchto a iných dôvodov bolo vydané nesúhlasné stanovisko k záväznému stanovisku (viď. príloha č. 4 a 5).

Dňa 10.11. 2008 bolo zvolané pracovné stretnutie, kde predstavitelia ŽSK opätovne zopakovali aký je stav kanalizačného zberača, kamerových skúšok, nevyhovujúci stav šachiet, nevysporiadané majetkové vzťahy a pod. Zdôraznili, že rekonštrukcia kanála, ak sa vôbec podarí vysporiadať majetkové veci, dokladové veci, 15 rokov staré stavebné veci, vyžiada podstatne vyššie stavebné náklady ako budovanie ČOV-ky. Podľa informácií poslancov ŽSK, ŽSK schválil v roku 2007 na budovanie Čov-ky okolo 5 miliónov Sk (príloha č. 6). Obec listom zo dňa 14.11 2008, pod zn. OÚ 2008/2791 navrhovala schválený obnos na vybudovanie ČOV-ky previesť na účet obce. Obec sa zaviazala, že v termíne do 30. 06. 2009 vybuduje kanalizačný zberač a skolauduje ho tak, aby DSS Straník mohol po uvedenom termíne napojiť na splaškovú kanalizáciu. Ostatné náklady, ktoré prevýšia túto čiastku, uhradí obec z vlastných zdrojov ( viď. príloha č. 7). Listom z 11.12. 2008, pod č. 1273/2008 ŽSK potvrdil a akceptoval našu ponuku (viď. príloha č. 8).

Obec na základe akceptovania nášho návrhu začala s budovaním zberača, viackrát požadovala ŽSK o združení finančných prostriedkov . Na naše výzvy nebolo reagované (viď. príloha č. 9).

Musíme podotknúť vyjadrenie ŽSK, že všetci účastníci stavebného konania súhlasili s vybudovaním ČOV - ky, len obec nie. Prikladáme rozhodnutie Obvodného úradu  Žilina, ktorý pozastavil stavebné konanie z dôvodov, ktoré sú uvádzané v rozhodnutí a nie kvôli obci. (viď. príloha č. 10). Nie je pravdou, že obec zablokovala výstavbu ČOV - ky. Obvodný úrad Životného prostredia týmto rozhodnutím zn. A/2009/00136-3/ObÚŽP-Cop zastavil konanie najmä preto, že na stavbu nebolo vydané územné rozhodnutie, o ktoré mal požiadať zriaďovateľ Obecný úrad Teplička nad Váhom ako príslušný stavebný úrad. Podľa § 140 b/ stavebného zákona, vyjadrenia zložiek životného prostredia – OPaK, OH, OV.

 

Citát č. 6:

Pani Muchová tvrdí, že po dokončení kanalizačnej prípojky z DSS Straník,

ktorá bude slúžiť najmä obci, do ktorého sa plánuje napojiť nová rodinná

zástavba.

 

Naša reakcia:

 Obec ani stavebný úrad nemá vedomosti, že by sa takáto zástavba plánovala v uvádzanej lokalite. Kanalizačný zberač bol vybudovaný výlučne pre DSS Straník a nie pre ďalšie záujmy obce. Samozrejme nevylučuje sa, že v budúcnosti môže individuálne prísť k ďalšiemu napojeniu. V súčasnosti sa s takouto alternatívou nepočíta a do dnešného dňa tam nie je nikto napojený.

 

Citát č. 7 :

Pani Muchová: V článku je ďalej uvádzané, že predtým ako obec Teplička

nad Váhom začala s opravou kanalizačného zberača viackrát žiadal ŽSK od

obce podklady, aby ich mohol predložiť poslancom zastupiteľstva. Obec

napriek viacerým výzvam rozpočet nedodala.

 

Naša reakcia:

 Toto kategoricky odmietame. Sme za to, aby sa to preukázalo písomným dokladom. Takúto žiadosť sme nikdy neobdržali. Na stretnutí na úrade ŽSK 16. 09. 2009, ŽSK požadoval rozpočtovú dokumentáciu s rozpočtovými položkami, ktoré mali byť podkladom verejného obstarávania. Hľadali sa chybičky, aby sa obci dokázalo, že obec a jej predstavitelia nekonali v súlade so zákonom. Podotýkame, že pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje ani písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje osobitný zákon. Činnosti spojené so zadávaním zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie. Zákon o verejnom obstarávaní pri zadaní zákazky s nízkou hodnotou neukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť vyžadovať na preukázanie splnenia podmienok účasti doklad o oprávnení podnikať. I napriek tomu sme tieto podklady predložili dňa 21.09. 2009(viď. príloha č. 11).

Prekvapila nás nedôvera zástupcov ŽSK, ktorí sa stanovili do úlohy kontrolóra. Požadovali doklady, ktoré absolútne nesúviseli s rekonštrukciou. Takúto právomoc samosprávny kraj nemá. V záujme riešenia veci sme tieto podklady dobrovoľne predložili. Po predložení dokladov ŽSK začal s novými argumentmi, že kraj nemôže združiť finančné prostriedky, nemôže odkúpiť kanalizačnú prípojku atď. (viď. príloha č. 12). Z dôvodu, že nie je kompletné majetkovo-právne vysporiadanie pre účely vecného bremena.

Podotýkame, že keby zberač nebol majetkovo-právne vysporiadaný so všetkými vlastníkmi a spoluvlastníkmi Katastrálny úrad Žilina by nevykonal zmenu a nesúhlasil by s vecnými bremenami a Obvodný úrad by nevydal užívacie povolenie č. 2009/01720-3/ObúŽP-Cop zo dňa 24.06.2009(viď. príloha č. 13).

 

Citát č. 8:

Ing. Ďurišová zdôraznila, že prístupom obce Teplička sa cítia byť tlačení do

kúta. Dostali sme už pokutu od orgánov Životného prostredia, teraz sa na

kontrolu septikov ohlásil Obecný úrad. Minimálne od júna sme už mohli byť na

kanalizáciu napojení, nie, že by sme nechceli. My nie sme tí, ktorí by chceli

znečisťovať životné prostredie. Nevieme sa však dohodnúť a pritom sa konalo

už toľko rokovaní, je to škoda na obidvoch stranách.

 

Naša reakcia:

 S týmto sa s Vami stotožňujeme. Dôvod, prečo nie ste napojení, je vinou Vášho zriaďovateľa a nie obce, že nepreukázali vôľu dohodnúť sa s obcou a splniť podmienky, ktoré boli dohodnuté ešte pred opravou kanalizačnej prípojky. Čo sa týka kontroly septiku, Okresný národný výbor, Odbor vodného hospodárstva v roku 1971 vydal rozhodnutie na výstavbu biologického septiku.(viď. príloha č.14).Tento septik nebol nikdy skolaudovaný, nebolo naň vydané užívacie povolenie, stavba sa užíva na čierno dodnes. Podľa zákona 135/1974 §26A zriaďovateľ mal oznámiť do 31.12. 1993 príslušnému vodohospodárskemu orgánu množstvo, akosť a spôsob vypúšťania týchto vôd. Zároveň zriaďovateľ mal povinnosť požiadať o povolenie na vypúšťanie vôd. Následne sa malo vykonať na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd na účely jeho preskúmania.

Podľa §26/b vodohospodársky orgán rozhodne v prípadoch oznámených podľa §26/a odst. 1 najneskôr do 30.09. 1994. V povolení podľa §26/a odst. 3 nemožno určiť dlhšiu lehotu ako 30.09. 2002. Do uvedeného termínu zriaďovateľ nerešpektoval opatrenia, ktoré mu uložil uvedený zákon.

Septik môže byť v užívaní jedine v prípade, že bolo prehodnotené a predĺžené povolenie na vypúšťanie odpadových vôd v zmysle §77 vodného zák. č. 184/2002 Z.z., kde bol určený termín, do ktorého je toto vypúšťanie povolené. V opačnom prípade, že septiky od roku 1973 nemôžu slúžiť na likvidáciu splaškových vôd. Vo Vašom prípade by mal septik slúžiť ako izolovaná žumpa s platnou revíznou správou tesnosti, toto však neviete preukázať. Sústavne vypúšťate splašky z DSS Straník v množstve 2 až 4 litre/sekundu.

Slovenská inšpekcia Životného prostredia vykonala kontrolu kde zhodne skonštatovala porušenie zákona Č: 7354-28915/72/2009/Kap (viď. Príloha č. 15). Obci nemôže byť ľahostajné, aby stavebný úrad nevykonal miestne šetrenie a nepostupoval podľa platnej legislatívy.

 

Citát č. 9:

P. Muchová hovorí, že 30.09. 2009 bolo podané ohlásenie drobnej stavby na

pozemku DSS Straník. „ So všetkými kladnými vyjadreniami úradov, pričom

obec Teplička nad Váhom sa ako stavebný úrad nevyjadril v zákonnej lehote

a následne nesúhlasil s pripojením formou ohlásenia. Obec požaduje stavebné

konanie, ktoré nie je pri tomto druhu stavby potrebné. Tým sa celá záležitosť

predlžuje. ŽSK má pripravený projekt odkanalizovania DSS Straník, avšak obec

stále podmieňuje súhlasné stanovisko vyriešením finančnej záležitosti s opravou

kanalizačného zberača.

 

 Naša reakcia:

 V zákone o správnom konaní 71/1967 Zb. podľa § 49. ods. 2 je citované, že v ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní, ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade).

Na Vaše oznámenie o ohlásení drobnej stavby Vám obec Teplička nad Váhom dňa 06.11. 2009 , ktoré ste prevzali 18.11. 2009 oznámila, že ohlásená drobná stavba podlieha stavebnému povoleniu podľa § 57 odst. 1 zákona č. 50/ 1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Na túto výzvu ste do dnešného dňa nereagovali. Pýtame sa prečo až 30.09. 2009, keď kanalizačný zberač bol skolaudovaný k 30.06. 2009. Prečo tento úkon sa nezačal zabezpečovať už 01.01. 2009, keď sa začalo s rekonštrukciou a ste akceptovali opravu a dobudovanie kanalizačnej prípojky.

 

 

Tieto zavádzajúce citáty sú udomácnené na ŽSK. O nesprávnosti názorov som osobne chcel informovať predsedu ŽSK. Stretnutie sa uskutočnilo v krátkom rozsahu. Predseda poveril  rokovaním pracovníkov ŽSK. Toto rokovanie neprinieslo nič pozitívne.

Osobne som poslal otvorený list zastupiteľstvu ŽSK, kde som poukazoval na vzniknuté nedostatky. Tento list nenašiel pochopenie u  koaličných poslancov, ktorí nemali záujem sa s ním oboznámiť. Zostali sme nevypočutí.

Komisia sociálnej pomoci ŽSK sa 18.08. 2009 predmetnou vecou zaoberala a odporučila zastupiteľstvu ŽSK schváliť financovanie časti finančných nákladov na výstavbu kanalizačného zberača DSS Straník v katastri Tepličky nad Váhom vo výške 97 498 € a finančné prostriedky vo výške 27 152 € navrhuje použiť na vybudovanie samotnej prípojky do zberača v areáli DSS Straník.

Je na rozhodnutí ŽSK, pre ktorú alternatívu sa rozhodnú – či na napojenie na kanalizačný zberač, vybudovanie vlastnej ČOV – ky alebo odvážanie splašok fekálnym vozom.

V stavebnom konaní má obec právo trvať na podmienkach, ktoré neobmedzia vlastníkov lesných pozemkov na vstup. V žiadnom prípade obec nemôže súhlasiť bez vyjadrenia vlastníkov a spoluvlastníkov s vypúšťaním odpadových vôd na ich pozemky.

Uvedené fakty dokazujú kto zanedbal svoje povinnosti – obec alebo zriaďovateľ. Kto je teda za tento stav vinný? Dokedy bude neriešiteľný a prečo? Z celej tejto žabomyšej vojny sa zrejme stal politický a stranícky spor. Túto moju domnienku potvrdzuje aj hlasovanie poslancov v zastupiteľstve samosprávneho kraja, keď opoziční poslanci boli za uhradenie finančnej čiastky za rekonštrukciu a koaliční sa k tomu nevyjadrovali, resp. boli proti.

 

Reakcie na jednotlivé citáty sú zdokumentované spisovnými záznamami z rokovaní a vzájomnou poštou.

 

Spracoval: Milan Lazar, starosta obce

 

V Tepličke nad Váhom, dňa 22.01. 2010

 

Fotogaléria k článku:

DSS Straník: odvod splaškov - aktuálny stav (1) DSS Straník: odvod splaškov - aktuálny stav (2) DSS Straník: odvod splaškov - aktuálny stav (3)

 

 

 

 

 

 

Prílohy k článku: